Postdoc Fellow

Dr. Jingxia Wu

Dr. Jingxia Wu

PhD Students

Sicong Ma

Sicong Ma

Alaa Madi

Alaa Madi

Nina Weisshaar

Nina Weisshaar

Master Students

Florian Grünschläger

Florian Grünschläger

Mona Wang

Mona Wang

Technician

Kerstin Mohr

Kerstin Mohr

Tilo Schlimbach

Tilo Schlimbach

Group Leader

Dr. Guoliang Cui

Dr. Guoliang Cui

to top