Group leader

Dr. Thordur Oskarsson

Dr. Thordur Oskarsson

Phone:

+49-(0)6221.42-3903

Scientists

Dr. Tsunaki Hongu

Dr. Tsunaki Hongu

Phone:

+49-(0)6221.42-3910

Master Students

Jasmijn Span

Jasmijn Span

Phone:

+49-(0)6221.42-3909

Technician

Jasmin Meier

Jasmin Meier

Phone:

+49-(0)6221.42-3910

to top